Nótaí Beathaisnéise na nÚdar 2013

Belinda McHale

Is as Co. Mhaigh Eo ó dhúchas do Bhelinda.  Tá sí ag obair mar Fheidhmeannach Teanga in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ó mhí Eanáir 2004.  Tá céim BA aici sa Ghaeilge agus sa Bhéarla ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh chomh maith leis an Ard-Dioplóma i gCumarsáid Fheidhmeach, MA sa Nua-Ghaeilge agus Teastas Iarchéime i dTeagasc agus i bhFoghlaim ón ollscoil chéanna.  

Tá seal caite aici ag obair i TG4 mar chúntóir léirithe agus mar mhaor craolacháin agus chaith sí tréimhse mar léirmheastóir ar Chúla 4 chomh maith.  Tá spéis aici i dteagasc na Gaeilge ag an tríú leibhéal agus san fhoghlaim fhéinriartha.  I measc na ndualgas atá uirthi, tá cúrsaí Gaeilge a dhearadh, a riaradh agus a theagasc in Áras na Gaeilge.

 

Fiona Ní Chualáin

Is as Carna ó dhúchas d’Fhiona.  Tá sí ag obair mar Fheidhmeannach Teanga in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ó Dheireadh Fómhair 2002.  I measc na ndualgas atá uirthi, tá cúrsaí Gaeilge a cheapadh, a riaradh agus a theagasc san Áras.  Bhí sí páirteach sa Staidéar Teangeolaíoch Cuimsitheach ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht don Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta chomh maith leis an tionscadal taighde faoi Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.  Tá céim BA aici sa Ghaeilge agus san Eacnamaíocht, Ard-Dioplóma san Oideachas, Ard-Dioplóma sa Teicneolaíocht Faisnéise agus MA i dTeagasc Teangacha.

 

Lisa Ní Fhlatharta

Is as an gCeathrú Rua i gConamara do Lisa.  Is Feidhmeannach Teanga í Lisa in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.  Bíonn sí ag plé le cur i bhfeidhm Scéim Teanga na hOllscoile ar champas na hOllscoile maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 chomh maith le cúrsaí teanga a dhearadh agus a mhúineadh.  Tá Lisa mar Rúnaí ar Choiste Seasta um Cháilíocht Teanga OÉ Gaillimh.  Bhain sí céim BA amach sa Ghaeilge agus sa Tíreolaíocht agus MA sa Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh dár teideal Scoileanna Éigse agus Seanchais Ghaeltacht na Gaillimhe 1957-1990 mar aon le Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Aosaigh in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.

 

Cáit Ní Shiúrtáin

Chríochnaigh Cáit Ní Shiúrtáin an cúrsa MA i dTeagasc Teanga (An Ghaeilge) in 2011.  Bhain sí amach céim B.Oid. i gColáiste Mhuire Gan Smál, Luimneach i 2006 agus múineann sí i nGaelscoil Mhuscraí, An Bhlárna, Co. Chorcaí.  Tá sí ina Príomhoide Táinisteach sa scoil sin ó 2008.

 

Dorothy Ní Uigín

Is í Riarthóir Theagasc na Gaeilge in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge í Dorothy Ní Uigín.  Tá suim aici i dteagasc agus i sealbhú teangacha agus sa litearthacht acadúil.  Tá suim ar leith aici i stair na hiriseoireachta Gaeilge.  Tá BA aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, chomh maith le MA (Gaeilge), MA (Literature and Publishing), MA (Academic Practice) agus PhD sa Ghaeilge ón ollscoil chéanna.  Is as cathair na Gaillimhe di.

 

Éamonn Ó Céidigh

Is as an Spidéal i gContae na Gaillimhe é Éamonn Ó Céidigh.  Bhain sé céim B.Oid san Oideachas agus sa tSíceolaíocht amach ó Choláiste Mhuire gan Smál, Luimneach in 2008.  Bhain sé amach MA i dTeagasc Teanga (An Ghaeilge) in 2012.

 

Conchúr Ó Giollagáin

Is ball de Scoil na hEolaíochta Polaitiúla agus na Socheolaíochta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, é Conchúr Ó Giollagáin.  Tá saothair éagsúla taighde a bhaineann le léann na hantraipeolaíochta, na sochtheangeolaíochta agus na pleanála teanga curtha i gcló aige.  Is comhúdar é ar an tionscnamh taighde sochtheangeolaíochta a choimisiúnaigh an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta: Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (2007).  Shaothraigh Conchúr a dhochtúirteacht sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.  Bhíodh sé ina léachtóir i Roinn na Gaeilge i gColáiste Phádraig, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus roimhe sin i Roinn na Ceiltise in Ollscoil Chaitliceach Lublin, an Pholainn.  Bhronn an Institiúid Náisiúnta um Anailís Réigiúnach agus Spásúil comhaltacht iardhochtúireachta air le staidéar a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla de dhinimic teanga agus d’antraipeolaíocht teangeolaíochta na Gaeltachta.