Eagrán 2014

Eagarfhocal

Bhur gcéad fáilte chuig an dara heagrán de Léann Teanga: An Reiviú, iris a fhoilsítear go bliantúil mar chuid den chúrsa MA (Léann Teanga) le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Is iad an t-aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, agus teagasc...

Réamhrá

Rud amháin ar féidir a bheith deimhnitheach ina thaobh maidir le saol intleachtúil na hÉireann de ná go bhfuil eolas agus taithí ag lucht na Gaeilge ar chúrsaí teanga. Nuair a bhí an t-athrú mór teanga ar siúl sa tír ón 18ú haois i leith ba bheag an machnamh córasúil...

Machnamh ar Eispéireas na Foghlama Aisioncronaí

Comhthéacs an Taighde Cuirtear níos mó béime, le blianta anuas, ar choincheapa na héagsúlachta, na hilghnéitheachta agus leathnú na rannpháirtíochta i dtimpeallachtaí tríú leibhéal ar fud an domhain, agus tá borradh mór tagtha faoin gcianfhoghlaim agus faoin...

Conspóidí an Ghúim: Léargas óna Chartlann

Réamhrá Ó bunaíodh an Gúm sa bhliain 1926, tá sé ar cheann de na comhlachtaí foilsitheoireachta is bisiúla in Éirinn.  San alt seo, áfach, breathnaítear ar roinnt de na conspóidí a bhain leis an nGúm sna blianta luatha tar éis a bhunaithe agus tarraingítear ar ábhair...