Topaic: Réamhráite

Réamhrá

Seo é an t-aonú heagrán déag de An Reiviú, iris ó na mic léinn atá ag dul don MA (Léann Teanga). Údar ríméid a leithéid d’fhoilseachán a bheith ar fáil, é a bheith piarmheasúnaithe agus ábhar ar fáil ann ó raon disciplíní a thagann faoi chlóca an léinn teanga. Is breá...

An Reiviú: Deich mbliana ag fás

Cuireadh tús le cúrsa nua iarchéime in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge sa bhliain 2012 – an MA sa Léann Teanga.  Bhí béim ar an aistriúchán, ar an bpleanáil teanga agus ar ardscileanna teanga ar chlár na céime, agus ar cheann de na modúil a bhain leis an MA nua bhí...

Réamhrá

Tréaslaím leis na scoláirí iarchéime in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar éirigh leo leanúint lena dtraidisiún foilsitheoireachta in aimsir seo na haicíde.  Níor chaill fear an mhisnigh riamh é, a deir siad, agus b’in mar a bhí ag Coiste Eagarthóireachta an eagráin...

Réamhrá

Ó cuireadh an iris phiarmheasúnaithe seo ar bun, d’éirigh gach bliain le foireann úr eagarthóirí an pobal acadúil a spreagadh chun ailt agus léirmheasanna a chur faoina mbráid agus léitheoirí a mhealladh de bharr fheabhas a gcuid oibre. Tá an-éagsúlacht ábhair sa séú...

Réamhrá

Tá Léann Teanga: An Reiviú cúig bliana ar an fhód i mbliana agus léiríonn an cúigiú heagrán seo den iris go bhfuil sí ag teacht in aibíocht i gcónaí agus ag feidhmiú mar mhaighnéad do scoláireacht ilghnéitheach, úrnua agus dhána. Nuair a cheap Acadamh na...

Réamhfhocal

Céad bliain i ndiaidh 1916, is ábhar dóchais é go bhfuil bail agus biseach ar an léann teanga sa Ghaeilge. Tarraingíonn eagrán na bliana seo den Reiviú ar shruthanna éagsúla léinn i réimse na Gaeilge Feidhmí agus is maith an oidhe ar an iris an ilghnéitheacht seo. Tá...

Réamhrá

Tá an tríú heagrán den iris acadúil Léann Teanga: an Reiviú ar an saol. Cuireann an t-eagrán reatha go mór lena bhfuil bainte amach ag an iris cheana, a bhfuil sé mar aidhm aici toradh taighde a eascraíonn as an gcúrsa iarchéime i léann na Gaeilge in Ollscoil na...

Réamhrá

Rud amháin ar féidir a bheith deimhnitheach ina thaobh maidir le saol intleachtúil na hÉireann de ná go bhfuil eolas agus taithí ag lucht na Gaeilge ar chúrsaí teanga. Nuair a bhí an t-athrú mór teanga ar siúl sa tír ón 18ú haois i leith ba bheag an machnamh córasúil...